พาณิชย์ รับลูก กนศ. เรียกถกคณะอนุฯ CPTPP ด้านการค้า ประเมินความพร้อมไทย

พาณิชย์ รับลูก กนศ. เรียกถกคณะอนุฯ CPTPP ด้านการค้า ประเมินความพร้อมไทย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ CPTPP ที่สภาผู้แทนราษฎรส่งให้ ครม. และให้หน่วยงานประเมินและจัดทำแผนงานการปรับตัว ตามข้อเสนอของรายงานดังกล่าว ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อรวบรวมเสนอ กนศ. ต่อไป

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ เป็น 1 ใน 8 คณะ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการฯ ด้านเกษตรและพันธุ์พืช 2.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน 4.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ และเอกชนกับรัฐ 5.คณะอนุกรรมการฯ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและรัฐวิสาหกิจ 7.คณะอนุกรรมการฯ ด้านแรงงาน และ 8.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความพร้อมของไทย และจัดทำแผนงานการปรับตัวตามผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP และให้เสนอแผนงานฯ ต่อที่ประชุม กนศ. เพื่อประมวลความพร้อมหรือไม่พร้อมของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ และพิจารณานำเสนอ ครม. ให้ทันภายใน 90 วัน หรือภายในกลางเดือนเมษายนนี้ ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 29 หน่วยงาน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image