สทนช. พร้อมรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 1 เม.ย.นี้ หวังแก้ไขปัญหาด้านน้ำ

สทนช. พร้อมรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 1 เม.ย.นี้ หวังแก้ไขปัญหาด้านน้ำ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 สทนช. ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำในทุกช่องทาง ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนเกิดการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญขององค์กรผู้ใช้น้ำ ประกอบกับ ปัจจุบันแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น สทนช. จึงพร้อมแล้วสำหรับการรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีกำหนดเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป

นายสมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับ การจดทะเบียนได้กำหนดให้กลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่รวมตัวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย ตั้งตัวแทนไปยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำต่อ สทนช. ในฐานะนายทะเบียน โดยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สทนช. จึงได้เปิดรับสมัครผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.ทางเว็บไซต์ที่ https://twuo.onwr.go.th 2.สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงาน สทนช. ส่วนกลาง อาคารจุฑามาศ (ในวันและเวลาราชการ) 3.สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน สทนช. ภาค 1-4 ที่ จ.ลำปาง จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น และ จ.สุราษฎร์ธานี (ในวันและเวลาราชการ) และ4.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานใหญ่ สทนช.

นายสมเกียรติ กล่าวว่า โดยภายหลังจากยื่นคำขอจดเทียนแล้วจะมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลประมาณ 30 วัน หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้องครบถ้วน จึงจะอนุมัติโดยมีการออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 รวมทั้งจะมีการประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำและเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคำขอจดทะเบียน และทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมตามภารกิจ ก็จะต้องมายื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ด้วยเช่นกัน

“องค์กรผู้ใช้น้ำถือเป็นก้าวสำคัญซึ่งจะนำไปสู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยในอนาคต โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังให้เป็นกลไกเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ยังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกไปเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน สามารถเสนอแนะให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นต่อ กนช. เพื่อนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของตนเองอีกด้วย สทนช. จึงขอเชิญชวนให้ผู้ใช้น้ำรวมตัวกันจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบต่อไป” นายสมเกียรติกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon