กัลฟ์ แจ้งตลาด ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด INTUCH-ADVANC

กัลฟ์ แจ้งตลาด ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด INTUCH-ADVANC

เมื่อวันที่ 19 เมษายน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า ได้เข้าลงทุนหุ้นสามัญทั้งหมดของ อินทัช โดยจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในราคาซื้อหุ้นละ 65 บาท ซึ่ง ขณะที่ กัลฟ์ ได้ถือหุ้นอินทัชอยู่ที่ 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของอินทัช จะถือว่า กัลฟ์ สามารถเข้าไปมีอำนาจควบคุมใน อินทัช รวมถึง ADVANC (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)) และ thcom ( บริษัท ไทยคม จำกัด ) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อยู่ก่อนแล้ว ตามหลัก Chain Principle เนื่องจาก อินทัช ถือหุ้น ADVANC ที่ 40.45% และ ไทยคม 41.13%

ทำให้ต้องทำคำนำเสนอซื้อ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) แต่กัลฟ์ ไม่มีความประสงค์ที่จะซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ไทยคม และอยู่ระหว่างหารือกับ ก.ล.ต.

สำหรับจำนวนหุ้นสามัญ INTUCH ที่บริษัทจะลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และ/หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใด จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 81.07% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะต้องซื้อหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 1,268,956 หุ้น

โดย อินทัช ได้ทำหนังสือ ถึงตลาดหลักทรัพย์ รับการทำนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือวิธีอื่นใด

ขณะที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน ) ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่า หากกัลฟ์ ได้หุ้นของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นถึงสัดส่วนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของอินทัช จึงจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ในราคาหุ้นละ 122.86 บาท

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ ได้แจ้งให้นักลงทุน ติดตามข้อมูลการนำเสนอซื้อดังกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon