‘บลจ.กรุงไทย’ เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท พร้อมย้ำศึกษาให้ชัดเจน

‘บลจ.กรุงไทย’ เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท พร้อมย้ำศึกษาให้ชัดเจน

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากออกกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ที่เจาะตลาดตราสารหนี้จีนโดยเฉพาะเป็นกองแรกในประเทศไทย และกำลังเปิดเสนอขายอยู่ในเวลานี้แล้วนั้น บริษัทฯ ยังเปิดเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อเติมเต็มทางเลือกให้แก่นักลงทุน โดย กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y21 (KTGF1Y21) นี้จะเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 11 จนถึง 19 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำที่เพียงแค่ 1,000 บาท เท่านั้น

นางชวินดา กล่าวว่า กองทุน KTGF1Y21 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี เป็นซีรีส์ที่ 21 ของกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่บริษัทเปิดขายมาตั้งแต่ปี 2563 มีนโยบายเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมี นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท ตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่า ที่ สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว (buy-and-hold) เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี

นางชวินดา กล่าวว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของกองทุน KTGF1Y21 คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 VIII ที่บริหารโดย Invesco บลจ.ระดับโลก โดยเน้นลงทุน ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

“ปัจจุบันสภาวะดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านการฝากเงินหรือตราสารหนี้ภายในประเทศเพียงอย่างเดียวอาจไม่ดึงดูด การกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่มเติมจึงช่วยเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนที่สามารถถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้มากกว่าการเน้นลงทุนภายในประเทศเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จึงหาสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทางเลือกการลงทุนที่มากขึ้นในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการจัดสรรเงินโดยการกระจายสินทรัพย์ Asset Allocation เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวด้วย” นางชวินดา กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon