คลังลดภาษี หัก ณ ที่จ่ายเหลือ 2% ดารา-ศิลปินได้สิทธิด้วย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

คลังลดภาษี หัก ณ ที่จ่ายเหลือ 2% ดารา-ศิลปินได้สิทธิด้วย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงฉบับที่ 373 (พ.ศ.2564) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 3 เตรสแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2521 และมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกความใน (17/5) ของข้อ2แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 361 (พ.ศ.2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (17/5) การจ่ายเงินได้พึงประเมินดังต่อไปนี้ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ.2565 และผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีได้ดำเนินการตามวิธีน าส่งที่กำหนดตาม มาตรา 3 ปัณรสแห่งประมวลรัษฎากร ร้อยละ 2.0

โดยในท้ายประกาศระบุเหตุผลในการออกกฎกระทรวงว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่ลดลงจากที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 144) พ.ศ.2522 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้ดำเนินการตามวิธีนำส่งที่กำหนดตามมาตรา 3 ปัณรส แห่งประมวลรัษฎากรและได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำส่งภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปิดหมู่บ้าน หลังพบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ในอำเภอสะเดา พบติดเชื้อรวม 30 ราย
บทความถัดไปผบ.กองกำลังผาเมืองตรวจพื้นที่โครงการภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว สกัดเข้าเมืองผิดกฎหมาย