เก้าอี้ ‘กสทช.’ เนื้อหอม คนดังในวงการตบเท้า แห่ยื่นใบสมัครแล้ว 21 คน

เก้าอี้ ‘กสทช.’ เนื้อหอม คนดังในวงการตบเท้า แห่ยื่นใบสมัครแล้ว 21 คน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏผลการรับสมัคร ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 มีผู้สมัคร จำนวน 21 คน ดังนี้

  • ด้านกิจการกระจายเสียง ได้แก่

1.พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
2.นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง (ประธานกรรมการ)
3.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง
4.รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.พลเอก กิตติ เกตุศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้แก่

1.นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. 2550)
2.พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  • ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่

1.พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม/ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.
2.พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
3.พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
4.ดร. อานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5.รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสุ แก้วปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  • ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่

1.ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
2.ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.

  • ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่

1.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.
2.พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  • ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ได้แก่

ด้านกฎหมาย 

1.รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2.นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2

ด้านเศรษฐศาสตร์

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสรรหา กสทช. ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ก่อนหน้านี้ มีบุคคลยื่นใบสมัคร โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กสทช. ทั้งหมด 80 คน แบ่งเป็น ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 7 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 8 คน ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 11 คน ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน ด้านกฎหมาย จำนวน 14 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 7 คน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 21 คน

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แจงแนวทางกก.โรคติดต่อ ปมบ.เอกชนรายใหญ่ ขอวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัวกว่า 7.1 หมื่นคน
บทความถัดไปเชียงรายหนัก โควิดระลอกเม.ย. ทำป่วยสะสม 711 ราย หวั่นคลัสเตอร์ตับเต่า ยังพุ่ง ลามเด็ก 2 ขวบ