‘สุพัฒนพงษ์’ นำทีมถกเตรียมพร้อม ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ ก่อนเปิด 1 ก.ค. นี้ หวังนำร่องขับเคลื่อน ศก.

‘สุพัฒนพงษ์’ นำทีมถกเตรียมพร้อม ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ ก่อนเปิด 1 ก.ค. นี้ หวังนำร่องขับเคลื่อน ศก.

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตั้งอยู่ศูนย์191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม Phuket Sandbox โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงจากหลายกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ซึ่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวนำเสนอภาพรวม Phuket Sandbox ว่า Phuket Sandbox เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมุ่งมั่นเดินทางไปสู่เป้าหมายเปิดเกาะในวันที่ 1 กรกฎาคมให้ได้ แม้ต้องผ่านบททดสอบที่ยากลำบากมากเพียงใดก็ตาม เศรษฐกิจของภูเก็ตต้องไดัรับการฟื้นฟูไปพร้อมกับสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องตอบคำถามได้ว่าคนภูเก็ตได้อะไร ประเทศไทยส่วนรวมได้อะไร ภาพที่ไม่อยากเห็น คือ เปิดเกาะแล้วต้องกลับมาปิดเกาะอีก จากสาเหตุทีไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้

“ที่ผ่านมา ภูเก็ตทำการคลีนแอนด์เคลียร์เชื้อโรคภายใน และสกัดกั้นเชื้อโรคจากภายนอกโดยกำหนดเงื่อนไขผู้เดินทางเข้ามา ต้องได้รับวัคซีนครบตามคุณสมบัติของวัคซีนSV 2 เข็ม หรือ AZ 1 เข็ม หรือตรวจโรคRT-PCR หรือ ANTIGEN TEST ก่อนเดินทาง168 ชม.หรือ กักตัว 14 วัน การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป้าหมาย 466,587 ราย ฉีดวัคซีน 1 เข็ม 353,076 ราย คิดเป็น 76%ฉีด2เข็ม 239,685 ราย คิดเป็น51.37% ผู้ที่ยังไม่ไดัฉีด 113,511 รายคิดเป็น 24% และจังหวัดได้ดูแลคนลำบากยากไร้ด้วยการมอบถุงยังชีพ

ปัจจัยความสำเร็จ คือ การแก้ปัญหาต้อง บูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่มีการจัดการที่ต้นทางของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามา หน่วยงานส่วนกลางต้องสนับสนุนในภารกิจที่เกินขีดความสามารถของจังหวัด ต้องควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ ในส่วนการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อขับเคลื่อนสู่ NEW PHUKET คือ พัฒนายกระดับการคัดกรองทางบก ทางน้ำ ให้ทัดเทียมทางอากาศทั้งตรวจโรคตรวจคนตรวจสิ่งของ พัฒนาระบบสารสนเทศนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดกรองควบคุมและติดตาม การจัดระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบติดตามตัวบุคคลต่างด้าว การนำประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในระบบ การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้บริการประทับใจราคาเป็นธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมคนไทยเที่ยวภูเก็ต การยกระดับมาตรฐานการบริการสถานประกอบการและผู้ให้บริการมาตรฐาน SHA PLUS โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน ได้รับมาตรฐาน SHA 1,165ราย ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS 378 ราย

Advertisement

ผลทางด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ ททท.ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้รวมไตรมาส 3 ปี 2564 ประมาณการนักท่องเที่ยวทั้งหมด 129,000คน ประมาณการรายได้ 11,492.2ล้านบาท กรณีที่ ททท.สามารถเพิ่มเติมนักท่องเที่ยวชาวไทยตามเป้าหมายได้อีก 500,000 คน จะส่งผลดีอย่างมาก ด้านการบริหารจัดการ Phuket Sandbox ได้จัดตั้งศปก.Phuket Sandbox ที่กองกำกับการ 191 จังหวัดภูเก็ต จัดโครงสร้าง คำสั่งมอบหมายภารกิจ มีระบบการควบคุมกำกับติดตามรายงานการดำเนินงานเป็นรายวัน” นายณรงค์ กล่าว

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ลงพื้นที่กันเต็มที่ร่วมกับ รมว.ท่องเที่ยว รมว.ทส. รมว.ดีอี ช่วยเสนอความพร้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในภูเก็ต 14 วันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในภูเก็ต ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้เยี่ยมชมในช่วงพำนักในภูเก็ตให้เห็นความงดงามของธรรมชาติ ส่วนการเตรียมพร้อมการป้องกันระบบสาธารณสุข การดูแลนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง กองทัพเรือ ช่วยดูการขนส่งทางเรือ และได้รับฟังคณะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรึ ได้ให้ข้อคิดเห็นไปเพิ่มเติมบางประการ โดยภาพรวมถือว่าดีมาก เชื่อว่าภูเก็ตพร้อมเปิดPhuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ได้ตามที่ตั้งใจกันไว้

“ส่วนผู้ติดเชื้อในภูเก็ตมีเพิ่มวันละ 3-4 ราย การฉีดวัคซีนของภูเก็ตมีความคืบหน้าในอัตราเทียบกับประเทศอื่นที่เปิดการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นมัลดีฟส หรือซีเชลล์ อัตราการฉีดวัคซีนของภูเก็ตอยู่แถวหน้า น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย มีข้อมูลจากผู้ประกอบการจะทยอยเปิดในระดับต้นประมาณ20% ประมาณ 20,000 ราย และค่อยขยับเพิ่มไปเรื่อยๆ เชื่อว่าสถาบันการเงินเมื่อเห็นสภาพประกอบการเปิดจริงและดำรงอยู่ได้ คงไม่ปฏิเสธการสนับสนุนสภาพคล่องแต่ละราย วันนี้สถาบันการเงินรู้จักลูกหนี้ตัวเองอยู่แล้ว ที่จะติดขัด คือ ยังเปิดไม่ได้ เมื่อเปิดได้แล้วเขาเห็นโอกาส ก่อนโควิดเขาประกอบการดีเป็นลูกค้าที่ดี ทางสถาบันการเงินให้โอกาสอยู่แล้ว

ในแง่ของรัฐบาลจะดูเรื่องการรักษาการจ้างแรงงานให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปร่วมกันศึกษากระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ได้บ้าง เพราะคงไม่เฉพาะภูเก็ตอย่างเดียวต้องดูทั้งระบบ กลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางที่ยังติดปัญหาที่ประเทศเปิดไม่ได้เป็นเวลานาน อีกไม่นานจะมีมาตรการเสริม คิดว่า หลังวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะเอาสถาบันการเงินมาเยี่ยมชมให้เห็นกับตาว่ามีความร่วมมือมีความหวังที่เป็นจริง เห็นความร่วมมือของการควบคุมที่ดี” กล่าวและว่า ภูเก็ตโมเดลเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวคนไทยยังเป็นความหวังและความดีใจของชาวภูเก็ตที่อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทย เชื่อว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมารอบนี้ได้เห็นความแปลกใหม่ของภูเก็ตในทุกด้านในทางที่ดีขึ้นเราหวังเป็นเช่นนั้น”

นายวราวุธ กล่าวว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณนักท่องเที่ยวลดหายไปจำนวนมากนั้น ในวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆของภูเก็ตและทางภาคใต้ มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว สิ่งที่เน้นย้ำ คือ นักท่องเที่ยวที่จะเข้าอุทยานแห่งชาติ ต้องมีการจัดการขยะน้ำเสียในแต่ละพื้นที่

“เมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมกลับมาได้100%แล้ว การรับนักท่องเที่ยวกลับมา เราต้องไม่ทุบหม้อข้าวเราเองไม่ก่อเกิดปัญหา โอกาสที่ธรรมชาติรีเซ็ตตัวเองมีไม่บ่อยนัก เมื่อเปิดมาใหม่ขอฝากผู้ประกอบการ ประชาชนที่จะมาเที่ยว ให้ร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่ดี สร้างความสะอาด ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอุทยานแห่งชาติ ทุกแห่งได้รับสัญลักษณ์SHA PLUSแล้ว หากจังหวัดใดพร้อมเป็นSandbox ให้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเปิดอุทยานฯ” นายวราวุธ กล่าว

ด้าน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า Phuket Sandbox เป็นความหวังของผู้ประกอบการขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรมว.ที่ลงพื้นที่วันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจว่า เปิดได้แน่ ผู้ประกอบการกลับมาอีครั้ง มีการทาสี การจ้างแรงงานประเมินว่าจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มเติมประมาณ 20,000 คน ในช่วงแรก หากไปได้ดีจะมีการสร้างแรงงานเพิ่มเติมในระดับ 30,000-40,000 คน เศรษฐกิจเดินต่อได้ ปัจจุบันมีการจ้างงานที่ไม่เต็มเวลา การกลับมาครั้งนี้ทำให้เกิดการจ้างงานเต็มเวลามากขึ้น จำนวนคนทำงานเพื่มขึ้น

“ขณะนี้ภาคเอกชนพร้อมมากที่สุด มีความมุ่งมั่นมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม จนถึงวันนี้ไม่เคยหยุดเดิน และพยายามทำให้ดีที่สุด สองเรื่องสำคัญ คือ การรักษาภูมิคุ้มกันหมู่หากสถานประกอบการใดเติมแรงงานเข้ามาขอให้ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย การกลับมาคราวนี้ต้องดีกว่าเดิม” นายภูมิกิตติ์ กล่าว

ต่อมาในช่วงบ่าย ที่ท่าเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงความพร้อมในการเปิดเมือง Phuket Sandbox โดย ศรชล.ภาค 3 และกองกำกับการ8 กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดเรือตรวจการณ์เข้าร่วมพิธี รวม 15 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ 4 ลำ, เรือตรวจการณ์ศรชล.ภาค3 จำนวน 2ลำ, เรือตรวจการณ์ตำรวจท่องเที่ยว 2 ลำ, เรือตรวจการณ์ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1 ลำ, เรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 1 ลำ, เรืออาสาสมัครทางทะเล 4 ลำ และ เรือวีไอพี 1ลำ

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า การปล่อยเรือตรวจการณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงถึงความพร้อมในการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) ในครั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะให้จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการปล่อยเรือตรวจการณ์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการเปิดรับท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image