ศักดิ์สยาม ผนึก มธ. ถกแนวทางพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยาย สายสีแดงเข้ม

ศักดิ์สยาม ผนึก มธ. ถกแนวทางพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 รองศาสตรจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอเข้าพบ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือใน แนวทางการการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟส่วนต่อขยายรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ในการนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรม การขนส่งทางบก ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รองอธิบดีกรมทางหลวง (นายมนตรี เดชาสกุลสม) และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ และหารือในรายละเอียดร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรดําเนินการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้

1. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเร่งดําเนินการงานโยธาและระบบรางเป็นลําดับแรกก่อน ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ภายในปี 2568 ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง การรถไฟ แห่งประเทศไทยจะได้จัดรถไฟดีเซลรางเดินรถเชื่อมต่อระหว่างสถานีรังสิตไปถึงสถานีเชียงรากน้อย เพื่อรองรับ การเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปก่อน โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในช่วงเดือน ธันวาคม 2564

2. กรมทางหลวงได้พิจารณาปรับปรุงโครงข่ายถนนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายถนนและการคมนาคม บริเวณพื้นที่รังสิต เป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในภาพรวม จึงได้มอบหมาย ให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม บริเวณพื้นที่รังสิต เพื่อพิจารณาผลักดันการดําเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต่อไป

3. กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อรองรับพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากมีนักศึกษา และประชาชนจํานวนมากมาใช้บริการของมหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาล ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะปรับแนวเส้นทางเข้าไป ในมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยตรงด้วย

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความสนใจที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่กับกระทรวงคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา Transit Oriented Development ของกระทรวงคมนาคม ดังนั้น ทั้งสองฝ่าย จึงเห็นควรจะร่วมมือกัน ซึ่งได้มอบหมายให้สํานักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจรพิจารณายกร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในรายละเอียด เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ

5. ทั้งสองฝ่ายตกลงในหลักการที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลาการด้านอุตสาหกรรมระบบราง โดยอาจขยายผลไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งอื่น ๆ เช่น ด้านพาณิชยนาวี เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือ ในรายละเอียดถึงกรอบความร่วมมืออีกครั้งหนึ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เริ่มแล้ว! สคช. เปิดทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ
บทความถัดไปไม่โอเค! ‘โมราต้า’ เผย ‘ภรรยา-ลูก’ โดนขู่ฆ่าหลังฟอร์มฝืดในยูโร 2020