‘ศักดิ์สยาม’ ดูแลขนส่งทางน้ำใกล้ชิด ตั้ง กก.กลั่นกรองหวังผลักดันให้ได้มาตรฐานสากล

แฟ้มข่าว

“ศักดิ์สยาม” ดูแลขนส่งทางน้ำใกล้ชิด ตั้ง กก.กลั่นกรองหวังผลักดันให้ได้มาตรฐานสากล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่ผลบังคับเป็นการทั่วไป ของกรมเจ้าท่า (จท.) ว่า เพื่อให้การกำกับดูแลการขนส่งทางน้ำเป็นไปในรูปแบบที่เป็นสากล มีความรอบคอบ รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการควบคุมกำกับดูแลการขนส่งทางอากาศ ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่าที่มีตนเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯชุดดังกล่าวจะมีบทบาทและหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการต่ออายุและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยเช่าและใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ในการขนส่งทางทะเล และการพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้สามารถทำการค้าในน่านน้ำไทยได้

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จำนวน 4 ลำ เข้ามาประกอบกิจการเฉพาะเท่าที่มีเอกชนร้องขออนุญาต และเป็นการเฉพาะตราบเท่าที่ได้รับการยืนยันจากสมาคมเจ้าของเรือไทย ว่าไม่มีเรือไทยสนใจเข้ามาประกอบกิจการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตาม checklist ที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาการว่าจ้างเรือของเอกชน เป็นไปเพื่อประโยชน์สมตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็น และคงรักษาประโยชน์ของธุรกิจประกอบกิจการเรือของไทย

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515 (ฉบับที่ 3) ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือให้มีความชัดเจนและเพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือซึ่งต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่ผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ที่มีตนเป็นประธาน แล้วยังมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมเจ้าท่า รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการกลั่นกรองดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่ผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น่าชื่นชม! ‘เจษฎา’ นักฟุตซอลทีมชาติลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยกิ่งแก้ว
บทความถัดไปศบค.เตือน ‘เครื่องช่วยหายใจไม่พอ’ ชี้ไทยพบพันธุ์ ‘เดลต้า’ ร้อยละ 32 ‘อัลฟ่า’ 66 วอน เข้มอนามัย