บอร์ด กยท. เห็นชอบปรับเกณฑ์ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง บัตรชมพูรับสิทธิเทียบบัตรเขียว หวังลดเหลื่อมล้ำ

บอร์ด กยท. เห็นชอบปรับเกณฑ์ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง บัตรชมพูรับสิทธิเทียบบัตรเขียว หวังลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมบอร์ด กยท.ครั้งที่ 10/2564 มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยเพิ่มเติมเอกสารที่สามารถนำมาประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได้ เพื่อขยายโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางมีเอกสารรับรองอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ บัญชีเอกสารหลักฐานที่ดิน 2 ในส่วนของหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์จากที่ดินรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า รวมทั้งมีการปรับปรุงแบบเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต่างๆ ได้แก่ แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (คบก.1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนกรีดยาง (คบก.2) แบบหนังสือรับรองตนเอง (คบก.6) และแบบบันทึกค่าพิกัดแปลงสวนยาง (คบก.7) และแบบคำขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (คบก.8) กรณีเกษตรกรชาวสวนยางมีความประสงค์ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน

นายณกรณ์ กล่าวอีกว่า ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 456,061 ราย พื้นที่สวนยาง 6,437,373 ไร่ ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของสิทธิ์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับทั้งการสนับสนุน การช่วยเหลือ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ ผ่านกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) (4) (5) และ (6) ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่ต้องการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางทั้งระบบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะไม่แยกบัตรเขียวและบัตรชมพูอีกต่อไป จึงขอให้ชาวสวนยางรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการและศึกษารายละเอียด เพื่อเตรียมตัวติดต่อสำนักงาน กยท.จังหวัด สาขาใกล้บ้านต่อไปบอร์ด กยท. เห็นชอบปรับเกณฑ์ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง บัตรชมพูรับสิทธิ์เทียบบัตรเขียว หวังลดความเหลื่อมล้ำ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon