กองทุนพลังงาน เท3,200ล้าน กระตุ้นศก.-จ้างงานทั่วประเทศ

บอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติ 3,200 ล้านบาท จ้างงาน-กระตุ้นเศรษฐกิจ ยันทุกโครงการโปร่งใส

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3,200 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1,098 โครงการทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากโดยกำหนดให้เริ่มขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

นายกุลิศ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังอนุมัติ 5 กลุ่มย่อย จำนวน 63 โครงการ วงเงินสนับสนุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มงานตามกฎหมาย จำนวน 6 โครงการ กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 13 โครงการ กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ จำนวน 27 โครงการวงเงินสนับสนุน กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 5 โครงการ และ กลุ่มงานส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ จำนวน 12 โครงการ โดยกลุ่มนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดให้ผู้ได้รับการสนับสนุนและผู้ร่วมโครงการจะต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิกไป นอกจากนี้ภาพรวมทุกกลุ่มต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน เป็นต้นไป จนจบระยะเวลาโครงการ

นายกุลิศ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์การกลั่นกรอง ในปีงบประมาณ 2564 รวม 14 โครงการ แต่ทางคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้เลื่อนโครงการออกไปก่อน เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรม อาทิ อบรม สัมมนา ไม่สามารถดำเนินการได้

“ทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติในงบประมาณ 2564 ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนที่โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างรอบคอบ เพื่อผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ลดผลกระทบโควิด-19 และพัฒนาพลังงานในระดับชุมชนฐานรากให้เป็นไปตามทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศ ”นายกุลิศ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon