สกพอ. – กรมบัญชีกลาง พัฒนาอีอีซี งบโปร่งใส ตรวจสอบได้

สกพอ. – กรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อนอีอีซี งบโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 23 กันยายน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และ กรมบัญชีกลาง โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมบัญชีกลาง

ความร่วมมือภายใต้ ข้อตกลงฯ ระหว่าง สกพอ. และกรมบัญชีกลาง ครั้งนี้ จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซีอย่างบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน เกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบฐานข้อมูลภาครัฐ เกิดการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซี และพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐผ่านทางเทคโนโลยี สร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใส เพื่อให้พื้นที่อีอีซี เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คือ กรมบัญชีกลางจะสนับสนุนข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS และข้อมูลสถานะการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ให้แก่ระบบสารสนเทศที่ สกพอ. ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมโครงการตามแผนภาพรวมการพัฒนาอีอีซี โครงการและงบประมาณทั้งในและนอกแผนบูรณาการอีอีซี รวมถึงงบประมาณโครงการที่สำคัญของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชน อำนวยความสะดวกให้ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำหนดนโยบายให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด หรือแม้แต่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในพื้นที่ EEC ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ เป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สกพอ. กับกรมบัญชีกลาง ยังถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งที่จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล หรือรัฐบาล 4.0 ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้รัฐบาลดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บาเยิร์น’ เจรจาเอเย่นต์ ‘รูดิเกอร์’ หวังได้ตัวฟรี
บทความถัดไป‘มาร์ติเนซ’ ไม่ตอบเรื่อง ‘บาร์ซ่า’ สนใจดึงไปคุมทัพ