‘สุริยะ’ สั่ง กรอ. ยกระดับผู้รับบำบัดกำจัดของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม

สุริยะ สั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้านโยบายส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจาก ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ดันผู้ประกอบการน้ำดีเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) หวังสร้าง มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีแก่ผู้รับบำบัดและกำจัดของเสีย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมก้าว ไปสู่การพัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดการหรือการให้บริการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลของผู้ให้
บริการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด และสร้าง จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) ซึ่งการ ดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ความ เป็น Digital Government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 และในปีงบประมาณ 2564 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 34 โรงงาน โดยโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งดำเนินการไปควบคู่ กับให้คำปรึกษา และเข้ารับการตรวจประเมินโรงงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีทั่วไปและกลุ่ม มาตรฐานเฉพาะสำหรับการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติโดยความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลสำเร็จของการดำเนินงาน มีโรงงานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม จำนวน 25 โรงงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับ Gold Plus จำนวน 1 โรงงาน เหรียญทอง จำนวน 20 โรงงาน เหรียญเงิน จำนวน 2 โรงงาน และเหรียญทองแดง จำนวน 2 โรงงาน กรอ. จึงจัดพิธีมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันบริหารจัดการของเสียอย่าง ยั่งยืนต่อไป

“โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานเกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือจากทั้งผู้ก่อกำเนิดกากของเสีย รวมถึงผู้รับบำบัดและกำจัดกากของเสีย ซึ่งในปี 2562 กรอ.ได้พัฒนาระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI : Artificial Intelligence) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและลด ขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กรอ. ยังคงเร่งผลักดันโรงงานให้มีการพัฒนามาตรฐานเพื่อ เข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการของเสีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”นายประกอบกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กโจ๊ก’ ร่วมเป็นสักขีพยานอบจ.โคราช จัดสรรงบ 90 ลบ.ติดตั้งกล้องจุดเสี่ยงตามโครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 ในพื้นที่
บทความถัดไปสุโขทัยอ่วม น้ำท่วม อ.ศรีสำโรง ยังวิกฤต บางจุดน้ำสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านโอดหนักสุดรอบ 10 ปี