กรมเจ้าท่า เดินหน้าศึกษาพื้นที่บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งทางน้ำ

กรมเจ้าท่า เดินหน้าศึกษาพื้นที่บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน จำนวน 3 เวที ระหว่างวันอังคารที่ 28 ถึงวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom (VDO Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ และแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณารายละเอียดในโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำมากที่สุด โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุม พร้อมร่วมหารือกับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำและท่องเที่ยว

โครงการนี้ เกิดจากความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางน้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำ ประหยัดพลังงาน และช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้ในระยะยาว รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำให้เป็นกรอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งการศึกษา สำรวจ และกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตามหลักวิชาการ ดังวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการฯ ภายใน 450 วัน ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโครงการทั่วทั้งบริเวณท้องทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ริมชายฝั่ง เกาะแก่ง ทะเลสาบที่น้ำทะเลเข้าถึง ปากแม่น้ำขึ้นไปจนถึงบริเวณที่อิทธิพลจากน้ำทะเลจะไปถึงได้ ทั่วบริเวณอาณาเขตของประเทศไทย ทั้งบริเวณแม่น้ำภายในประเทศ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน และจะพิจารณาพื้นที่บนฝั่งเพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมหลังท่าเรือ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ ด้วยการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำในอนาคต เพื่อกระตุ้น และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่ ช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ พร้อมนำพาเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“CPF ส่งอาหารจากใจ” เติมพลังทีมแพทย์ จ.ชลบุรี สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน
บทความถัดไปอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย