พณ. ถก สธ.-มหาดไทย ท้องถิ่น สกัดปรับขึ้นค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อสูงเกินจริง

พณ. ถก สธ.-มหาดไทย ท้องถิ่น สกัดปรับขึ้นค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อสูงเกินจริง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากปกติเป็นอย่างมาก โดยกรมการค้าภายในได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งค่าบริการในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ปรับสูงขึ้นสูงกว่าเท่าตัว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้รับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักตัวของชุมชน (Community isolation) เป็นต้น

กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านราคาและปริมาณสินค้าและบริการจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย) กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมาประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการและหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

เนื่องจากพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมอนามัย ได้ให้อำนาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสร้างปฏิกูลหรือมูลฝอย รวมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุด ในการประชุมหารือครั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับไปยัง อปท. เพื่อพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการจนสูงเกินสมควร ในขณะเดียวกันได้ขอให้บริษัทเอกชนที่ให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ จัดเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแต่ละแห่งกำหนด และกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าบริการสูงขึ้น ก็ขอให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงและความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ

โดยกรมอนามัยและกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะบูรณาการในการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดดังกล่าว รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีผู้รับบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในอัตราที่สูง สามารถแจ้งต่อ อบท. หรือกรมอนามัย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อดำเนินการต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เพื่อไทย’ ลงพื้นที่ ‘ด่านขุนทด’ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกข้าวกว่าพันกล่อง-มอบถุงยังชีพ
บทความถัดไปจินโกะ โซลาร์ฯ ตั้งฐานผลิตในอมตะชิตี้ ฮาลอง