‘ททท.’ ดัน ‘เชียงใหม่’ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว 1 ต.ค.นี้ รับคนไทยเริ่มเดินทาง ชุบชีวิตผู้ประกอบการ

‘ททท.’ ดัน ‘เชียงใหม่’ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว 1 ต.ค.นี้ รับคนไทยเริ่มเดินทาง ชุบชีวิตผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และเเปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา และการเติบโตของเมืองเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มีศักยภาพภาพด้านเศรษฐฏิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น

จากสถิติปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 109,057 ล้านบาท ถือเป็นอันดับ 5 ของประเทศจากจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 10.82 ล้านคน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย 7.44 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3.37 ล้านคน ด้วยความพร้อมของพื้นที่ในการกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็ง การกระจายวัคซีนภายในพื้นที่ และฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายปีที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยว ชมธรรมชาติที่สวยงาม และสัมผัสบรรยากาศภูมิอากาศที่เย็นสบาย ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายธเนศวร์ กล่าวว่า ททท. ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและชาวเชียงใหม่ กำหนดเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเร่งฟื้นฟูรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ยืนหยัดได้ย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การเป็น High-Value and Sustainable Tourism ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ โดยระหว่างนี้ ททท. ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นการเดินทางข้ามจังหวัด สร้างบรรยากากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยในปี 2564 ททท. คาดการณ์แนวโน้มว่า ประเทศไทยจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อยู่ที่ 625,700 ล้านบาท แบ่งเป็นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.2 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 85,000 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ 100 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 540,700 ล้านบาท

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างมาก มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งที่พัก แหล่งท่องเที่ยว อากาศที่เย็นสบาย และยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ปัจจุบันการบริหารการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วอยู่ที่ 650,646 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59 จากจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,261,223 คน ( ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ) นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบและศึกษามาตรการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทางเว็บไซต์ www.chiangmai.go.th/covid19/procedure.html หรือ https://www.facebook.com/chiangmaihealth

นายรัฐพล กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 31) เรื่องแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ในกรณีเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุด โดยแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ ผู้ที่มีผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถขอผ่อนผันยกเว้นไม่กักตัว 14 วัน ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่เคยป่วยจากโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน หรือได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า จากวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ โดยหยิบยกอัตลักษณ์ของการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปะท้องถิ่น เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับชุมชน โดยส่งเสริมความร่วมมือกันของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนผ่านกิจกรรมและโครงการด้านการท่องเที่ยว ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ  โครงการนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก โครงการเมืองใหม่สู่เมืองมรดกโลก

นางวิภาวัลย์ กล่าวว่า สำหรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในหลายภาคส่วน ได้แก่ 1.การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) จำนวน 100,000 โดส สำหรับประชาชน ชาวเชียงใหม่ 5 กลุ่มเปราะบาง งบประมาณ 110 ล้านบาท 2.มอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 (เอทีเค) จำนวน 10,000 ชุด ให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 3.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงาน สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 4.ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน รวมถึงลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ   อันดีต่อมาตรการจังหวัด และ 5.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่มีงานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายชุมชน ร่วมจัดงานเทศกาลที่น่าสนใจ งานประเพณีที่คุณคุณค่าและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ เชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal เพื่อความสุขและความมั่นใจของนักท่องเที่ยว เรามีทั้งงานที่งามด้วยแสงไฟจากผางประทีป ในช่วงประเพณียี่เป็ง ในเดือนพฤศจิกายนนี้  งามสีสันและไม้ดอกที่บานสะพรั่ง ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญและสวยงามมากของจังหวัดเชียงใหม่คือประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จะจัดอย่างสวยงามและคงคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเพณีล้านนาให้เป็นอัตลักษณ์ของงานเชียงใหม่ เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เชียงใหม่ยังมีกิจกรรม เทศกาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ตลอดปี โดยการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการความปลอดภัย มีการรณรงค์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานทุกคน

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่
มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ทั้งด้านของผู้ประกอบการ ภาพรวมของการกระจายวัคซีน มาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ด้านปลอดภัยและสุขอนามัย รวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินต่างๆ ทั้งถนนราชดำเนิน ถนนวัวลาย ย่านไนท์ บาซาร์ ถนนนิมมานเหมินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้ Model Blue Zone เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาสัมผัสกับเสน่ห์บรรยากาศของความเป็นเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งกว่าเดิม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงยังสะท้อนมิติใหม่ๆ ของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม อาทิ ผู้รักหลงรักกาแฟ Café Hopping กลุ่ม Workation กลุ่ม Digital Nomad ผู้ที่ต้องการมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ชุมชน ศิลปะ ดนตรี หรือสถานที่ทำกิจกรรมทางกีฬา

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมในการเปิดบ้านเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทย และกลุ่ม Expat ในการกลับมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีและน่ารักด้วยเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่และชาวเชียงใหม่ ภายใต้ Open Chiang Mai to The Next Pages ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจนนี่ สุดปลื้ม ยิว แฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางทะเล หลังประกาศตั้งครรภ์
บทความถัดไปชายวัย 56 หนีออกจากโรงพยาบาลบ้านด่าน บุรีรัมย์ เดินเข้าทุ่งนา 2 วัน ยังตามหาไม่เจอ เชื่อผีบังตา