ทช.ขยายถนนสาย ฉช.3001 ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ กว่า 20 กม.เสร็จแล้ว หนุนขนส่งตะวันออกสะดวก

กรมทางหลวงชนบท เสริมเศรษฐกิจการขนส่งภาคตะวันออก EEC พัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขยายถนนสาย ฉช.3001 ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ กว่า 20 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314-ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ ระยะทาง 20.329 กิโลเมตร เพื่อเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโครงข่ายบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิให้สมบูรณ์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รองรับความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างทาง ให้รายละเอียดว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ เป็นเส้นทางที่มีปริมาณในการเดินทางและการขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการขยายตัวเติบโตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการสัญจรไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ

โดยได้ปรับปรุงถนนเดิมจากขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร และขนาด 6 ช่องจราจร โดยเส้นทางดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 บริเวณ กม.ที่ 18+000 ตำบลคลองประเวศ แนวเส้นทางโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพาดผ่านพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลคลองสวน ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมีจุดสิ้นสุด บนถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 ที่ กม. 20+329 บรรจบที่ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง (บริเวณนอกเขตชุมชน) และขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า (บริเวณในเขตชุมชน) และก่อสร้างสะพานรวม 10 แห่ง รวมระยะทาง 20.329 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3,712.8090 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2559 – 2564

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการค้า
เพื่อยกระดับการส่งออกของประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon