ก.เกษตรฯผนึก กรกอ.ภาคเหนือ เร่งเครื่อง 5 โครงการใหญ่ แปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย

กระทรวงเกษตรฯผนึกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เร่งเครื่อง 5 โครงการใหญ่ มุ่งแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้ ‘5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย’ ‘อลงกรณ์’ มอบ กรกอ.ภาคเหนือเดินหน้ากลยุทธ์โลจิสติกส์ใหม่ ใช้ด่านรถไฟโมฮ่านและโลว์คอสต์แอร์คาร์โก้เชื่อมเหนือ-เชื่อมโลก เปิดตลาดจีนทุกมณฑล-เอเชียกลาง-ยุโรปภายในสิ้นปีนี้

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมทางไกล พร้อมมอบนโยบายให้แก่คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ (กรกอ.ภาคเหนือ) ซึ่งมีนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการศูนย์ AIC และภาคเกษตรกร เช่น ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายพิศณุ ไชยนิเวศน์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ นายสุพจน์ ป้อมชัย ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-2-12 และหน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประชุมกว่า 50 คน เพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนโครงการสำคัญๆ ได้แก่

1.โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ปี 2564-2566 ในสินค้าเป้าหมาย 15 ชนิด : ปาล์มน้ำมัน และยางพารา อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างระบบเกษตรแปลงใหญ่ (Big Farm) ที่กระทรวงเกษตรฯสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และบริหารจัดการแผนการผลิตและจำหน่ายจับคู่กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Big Brothers) ตามความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและช่วงเวลาการรับซื้อ พร้อมพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

2.โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

3.โครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก) เช่น โครงการศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออก ประกอบด้วยโครงการโรงอบไอน้ำและคัดบรรจุมะม่วง 2.โครงการโรงงานแปรรูปแช่แข็งบรรจุมะม่วง วงเงินงบประมาณ 150 ล้าน

4.โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley : NTFV) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย

5.การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตามแนวคิดใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่13ว่าด้วยทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ปี 2566-2570 ซึ่งเน้น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” บนทิศทางการพัฒนาบน “4C” ได้แก่

1. Creative : พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
2.Connect : สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ และอนุภูมิภาค
3. Clean : พัฒนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานสะอาด
4.Care : ที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในอาเซียนยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภาคเหนือเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของ กรกอ.ภาคเหนือ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตโมเดลเกษตร-พาณิชย์, ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินการบริการประชาชนและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาด,ยุทธศาสตร์3Sเกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืน (Safety-Security-Sustainability), ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงรุกและยุทธศาสตร์ศาสตร์พระราชา

นายอลงกรณ์ยังได้มอบนโยบายต่อกรกอ.ภาคเหนือเพิ่มเติมอีก 6 เรื่อง 1.Product based เพิ่มลำไยในโครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ 2.Logistics Advantage เพิ่มแผนงานโลจิสติกส์ “เชื่อมเหนือเชื่อมโลก” เปลี่ยน Land lock เป็น Land Link ด้วยการขนส่งทางรางเชื่อมด่านเชียงของกับด่านรถไฟโมฮ่านสู่ทุกมณฑลในจีน เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง รัสเซีย และยุโรป โดยใช้ท่าเรือบกคอร์คอสของคาซัคสถานเป็นศูนย์พักและกระจาย (Hub&Spoke) สินค้าเกษตรอาหารของไทยและการขนส่งทางอากาสในระบบ Low cost air cargo system ด้วยสนามบินนานาชาติในภาคเหนือ เช่น สนามบินเชียงใหม่และเชียงราย

3.Sustainable Agroindustry โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)ในกรอบเกษตรกรรมยั่งยืน

4.งบประมาณการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรโดยการสนับสนุนของ สวก.องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

5.ระบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการลงทุนเกษตรอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือของ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตร

6.โครงการ Laboratory ภาคเหนือระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังแจ้งด้วยว่า นอกจากการประชุม กรกอ.ภาคเหนือแล้ว ในสัปดาห์หน้า กรกอ.ภาคตะวันออกจะมีการประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon