ลุย’คนบันดาลไฟปี 2′ กกพ.ร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมยกระดับฝีมือช่างระบบโซลาร์

‘กกพ.’ ร่วม ‘กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน’ จัดอบรมยกระดับฝีมือช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการ “คนบันดาลไฟปี 2”

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน หรือ Clean Energy For Life เป็นโครงการรณรงค์สื่อสาร ของ กกพ. ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) ปีพ.ศ.2563 ที่มุ่งหวังสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานของประชาชนผู้ใช้และผู้ผลิตไฟฟ้า “พลังงานสะอาด หรือ Clean Energy” ในที่นี้หมายถึง พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามที่ผลิต และใช้อยู่ในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้ประชาชนสามารถวางใจ และมั่นใจได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานสะอาดจากการที่ กกพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกํากับดูแลกิจการพลังงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุล มีมาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ของ กกพ. “กํากับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งสริมการแข่งขันที่เหมาะสมเป็นธรรม” สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมได้สูงสุด

ทั้งนี้ภายใต้โครงการรณรงค์สื่อสารของกองทุนฯ ทั้งหมดในปีนี้ได้หยิบยกประเภทพลังงานทดแทนและหัวข้อสื่อสารที่สําคัญที่จะแสดงถึงตัวอย่างของพลังงานสะอาด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวมวล และชีวภาพ (Bio Energy) และพลังงานขยะ (Waste to Energy) พร้อมไปกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ผ่านชุดความรู้ใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และนําไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้การร่วมแสดงความคิดเห็น การเชื่อมโยง เครือข่ายส่งต่อความรู้ ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านพลังงานงานสะอาด และจะส่งผลให้ “คุณภาพชีวิต” ของทุกคนดีขึ้น เชื่อมโยงทุกระดับ จากครัวเรือนสู่ชุมชน สู่สังคมโดยรวม และสู่ระดับโลกบนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันจึงเป็นที่มาของการเกิดกิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟภายใต้โครงการคนบันดาลไฟในปีนี้

โครงการคนบันดาลไฟปี2 เป็นความร่วมมือระหว่าง กกพ. ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หนึ่งในหลักสูตรที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟ ในโครงการคนบันดาลไฟปี 2 โดยผู้รับการฝึกจะได้รับความรู้ ทักษะ ความปลอดภัยในขณะปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ สามารถออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างถูกวิธี

โดยกิจกรรมการอบรมช่างบันดาลไฟในครั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิ์ในการอบรมช่างบันดาลไฟกว่า 400 คน ผ่านหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วทุกภาคของประเทศ โดยล่าสุดจัดขึ้นที่จังหวัด จันทบุรี มีช่างที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมยกระดับฝีมือช่างบันดาลไฟจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายภายใต้นโยบายที่อยากให้คนไทย ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน หรือ Clean Energy For Life ให้ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

“โครงการอบรบครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะส่งเสริม ให้ความรู้และยกระดับฝีมือให้กับช่างโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้สามารถนําไปประกอบวิชาชีพในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายของคําว่าพลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนไปด้วยกัน และการอบรมที่ จ.จันทบุรี ถือเป็นจังหวัดสุดท้าย ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 400 ท่านทั่วประเทศ จะได้รับความรู้ฝึกทักษะฝีมือ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์และประกอบอาชีพช่างอย่างมีคุณภาพต่อไป”ดร.บัณฑูรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon