เฉลิมชัย ปลุกเศรษฐกิจ ยกเว้น-ลดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก สัตว์และซากสัตว์

“เฉลิมชัย” ปลุกเศรษฐกิจ ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ หนุนปศุสัตว์ไทยก้าวไกลแข่งขันในตลาดโลก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการส่งออกด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศได้ในตลาดโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรและผู้ประกอบการการค้าสินค้า จึงสั่งการให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จนมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดได้ประกาศลงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 สาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภทแพะ แกะ เข้ามาในราชอาณาจักร ตัวละ 25 บาท (เดิมตัวละ 250 บาท)
2. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภทแพะ แกะ ออกนอกราชอาณาจักร ตัวละ 20 บาท (เดิมตัวละ 200 บาท)
3. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์เพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรีด กิโลกรัมละ 3 บาท (เดิมกิโลกรัมละ 5 บาท)
4. กำหนดค่าที่พักซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประเภทจิ้งหรีด กิโลกรัมละ 2 บาท (เดิมกิโลกรัมละ
5 บาท)
5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ ประเภท ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ที่นำออกนอกราชอาณาจักรโดยผ่านด่านศุลกากร
บูเก๊ะตา
6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยานประเภทสุนัข แมว ไก่ เป็ด ห่าน สัตว์ปีกชนิดอื่น หรือไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ เฉพาะกรณีที่สัตว์นั้นยังอยู่ในเขตปลอดอากร จนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรทางอากาศยาน กรณีที่ไม่มีการเปิดตรวจตู้สินค้าหรือแบ่งถ่ายโอนสินค้า และยังอยู่ในเขตปลอดอากรจนกระทั่งมีการเปลี่ยนถ่ายอากาศยานแล้วขนส่งผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ เป็นการปรับใหม่ทั้งระบบ โดยลดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถลดต้นทุนการผลิตและส่งออกของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันการส่งออกด้านปศุสัตว์กับต่างประเทศในตลาดโลก ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำรายได้เข้าประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักกฏหมาย กรมปศุสัตว์ โทร. 02-6534444 ต่อ 1414-5 หรือ https://legal.dld.go.th/

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon