“ที เอ็นจิเนียร์ริ่งฯ” เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น” เผยวิสัยทัศน์ใหม่สร้างการเติบโตในอนาคต

“ที เอ็นจิเนียร์ริ่งฯ” เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น” เผยวิสัยทัศน์ใหม่สร้างการเติบโตในอนาคต

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” (“พีเอสจี”) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “PSG Corporation Public Company Limited” (“PSG”) โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่ทั้งหมดครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว รวมทั้งชื่อบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ส่วนคณะผู้บริหารชุดใหม่มี ดร. ชัยยศ จิรบวรกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันประมูลโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูงขึ้นในอนาคต

ภายหลังจากธุรกรรมการเพิ่มทุนในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อไป โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในการก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ อาคารโรงงาน คลังสินค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า อาคารที่พักอาศัย รวมถึงงานสาธารณูปโภค และงานติดตั้งระบบเครื่องกลและไฟฟ้าต่าง ๆ โดยทีมงานเดิมที่เป็นกำลังหลักในปัจจุบัน ผนวกกับเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ จะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต

ดร.ชัยยศ จิรบวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และทีมงานของบริษัทฯ ทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนธุรกิจของ บริษัทฯ มากว่า 40 ปี การดำเนินธุรกิจของ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากนี้ไป จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ที่ว่า “Empowering Life เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมผ่านประสบการณ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์” โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความท้าทายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

“คณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ ตลอดจนทีมงานเดิม ล้วนมีความพร้อมด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดอาเซียนที่จะส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิมที่ใช้ชื่อย่อ “T” เปลี่ยนไปเป็น “PSG” ซึ่งจะมีผลในกระดานซื้อขายตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป”

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon