บีโอไอ ปลื้ม! ลงทุนบีซีจีบูม 6 ปีเอกชนยื่นขอรับส่งเสริม 6.7 แสนล.

บีโอไอ ปลื้ม! ลงทุนบีซีจีบูม 6 ปีเอกชนยื่นขอรับส่งเสริม 6.7 แสนล.

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio – Circular – Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติซึ่งบีโอไอฯได้กำหนดมาตรการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเกษตรและมีการปรับมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการในกลุ่ม BCG ตั้งแต่ ปี 2558 – กันยายน 2564 มีจำนวน 2,829 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 677,157 ล้านบาทและมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องหลังจากที่ทั่วโลกกำลังมุ่งสู่แนวทางการก๊าซเรือนกระจกเพื่อแก้ไขภาวะโลกร้อน

สำหรับการขอรับส่งเสริมฯปี 2568 -กันยายน 2564 พบว่า 5 อันดับแรกกิจการ BCG ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ได้แก่ 1. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน (รวมถึงไฟฟ้าจากขยะ) 289,007 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุงอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 94,226 ล้านบาท 3. กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการเดียวกัน 40,998 ล้านบาท 4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 25,838 ล้านบาท 5. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ จากยางธรรมชาติ 22,250 ล้านบาท

ขณะที่ 9 เดือนแรกของปีนี้(มกราคม-กันยายน 2564) มีสัญญาณบ่งชี้อัตราเติบโตที่ดี โดยมีกิจการขอรับการส่งเสริมการตามแนวทาง BCG 564 โครงการ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 74% และมีมูลค่าลงทุน 128,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อน 160% และสูงกว่ามูลค่าการลงทุนในปี 2563 ทั้งปี (93,883 ล้านบาท) คาดว่าในอีก 5 ข้างหน้าอุตสาหกรรม BCG ของไทยจะมีมูลค่า 25%ของ GDP ซึ่งบีโอไอพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่จะนำเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงเตรียมจัดมหกรรม BCG Startup Investment Day ต้นปี 2565 เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นช่วงกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นเวทีในการรวบรวมมาตรการต่างๆที่จะให้เกิดการสนับสนุนและพัฒนา Startup ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆด้าน BCG เพิ่มขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon