ก.อุตฯรื้อระบบการอนุญาตนำกากออก กลุ่มมีมูลค่าห้ามเกิน 1 วัน-อันตรายห้ามเกิน 5 วัน

ก.อุตฯรื้อระบบการอนุญาตนำกากออก กลุ่มมีมูลค่าห้ามเกิน 1 วัน-อันตรายห้ามเกิน 5 วัน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก และลดปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย เพื่อให้การขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายไปกำจัดหรือบำบัด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวต่อว่า กรอ.ได้พัฒนาระบบการขออนุญาตและการแจ้งการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอน ลดภาระการเดินทาง ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยได้พัฒนาและปรับปรุงระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับยุค Digital Transformer กรอ.ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการกำกับการขนส่งกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully Manifest) ขึ้นมาใช้ในการอนุญาต และติดตามรถขนกากอุตสาหกรรมอันตรายออกนอกโรงงานแบบทันที และตลอดเวลา (Real Time) สามารถติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมตลอด 24 ชั่วโมง และควบคุมปริมาณการรับของเสียให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับบำบัด กำจัด ของโรงงานผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อีกด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถกำกับดูแล ตรวจสอบ สั่งการ และดำเนินคดีกับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

พร้อมได้สั่งการให้กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จำแนกชนิดของกากของเสียที่มีมากกว่า 800 รายการ โดยแบ่งของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 64 รายการ ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงาน กากของเสียที่ต้องกำจัดด้วยวิธีเผาทำลาย จำนวน 20 รายการ และกากของเสียจำพวกน้ำมันใช้แล้ว จำนวน 22 รายการ ใช้เวลาพิจารณาอนุญาตไม่เกิน 1 วัน กากของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และที่เป็นของเสียอันตราย ใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ทำให้ลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตนำกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานจากเดิม 21 วัน เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบาย BCG Economy ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากกากของเสียหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอื่น ถ้าสามารถอนุญาตได้เร็ว ก็จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมของวงจรเศรษฐกิจด้านการรีไซเคิล ลดปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่ต้องนำไปกำจัด บำบัด เกิดการนำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สนับสนุนให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

“ขณะนี้ กรอ.ได้เร่งดำเนินการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มเติมอีก 37 รายการ จากเดิม 27 รายการ รวมทั้งสิ้น 64 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินการตามนโยบายแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจบีซีจีอีกด้วย” นายวันชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon