ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1904/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคอยน์ จำกัด ระบุว่า

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท บิทคอยน์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ 2 (3) ประกอบกับข้อ 3 (2) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (“ประกาศกระทรวงการคลัง”) โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ลดทุนจนทำให้ทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้วของบริษัทเหลือเพียง 12.5 ล้านบาท และ 3.125 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2561 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ประกอบกับข้อ 3 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2563 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวน 50 ล้านบาท

ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงการคลัง

และข้อ 2 (2) และข้อ 3 ของประกาศ กธ. 4/2564 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เลขที่ 310180000000 และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เลขที่ 31028000000 ของบริษัท อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครอง ที่มีเขตอำนาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon