‘ศักดิ์สยาม’ เร่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

‘ศักดิ์สยาม’ เร่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ประชุมครั้งที่ 3) เวลา 14.00 น. ด้วย Application “Zoom” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมทางหลวงและผู้แทนกรมการขนส่งทางรางเข้าร่วมการประชุม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และการเร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น- หนองคาย รวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเหนืออีสาน สรุปได้ ดังนี้

  1. รับทราบ ผลการก่อสร้างโครงการทางคู่ ระยะที่ 1 ที่มีผลการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน จำนวน 3 สัญญา โดยให้ รฟท.กำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน ประกอบด้วย

1.1  โครงการ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 62.46

1.2  โครงการ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 93.99

1.3  โครงการ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 90.11

  1. ให้ รฟท.กำกับดูแลให้ผู้รับจ้าง เร่งรัดการก่อสร้าง สัญญาที่มีผลการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ให้มีผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานโดยเร็ว ประกอบด้วย

2.1 ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 69.88

2.2 ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 92.10

2.3 ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 88.82

2.4 ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 99.94

2.5 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 82.82

2.6 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 82.35

  1. ให้ รฟท.เร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟทางคู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับ สปป. ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้ รฟท.เร่งรัดการเสนอโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่น-หนองคายแล้ว ให้ รฟท.ทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงานและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ที่มีปัญหาในอดีตมาปรับปรุง ให้การนำเสนอโครงการเกิดความสมบูรณ์
  2. ให้ รฟท.รวบรวมข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าจากการเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน ว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศอย่างไร และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
  3. ในประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ของ รฟท.ให้ รฟท.ประสานขอข้อมูลแรงงานในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  4. ให้ รฟท.ศึกษาแนวทางของ ทล. ในการป้องกันการขโมยอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) ดังที่เคยเกิดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
  5. จากสถานการณ์เพดานหนี้สาธารณะของประเทศ ขอให้ รฟท.ศึกษาแนวทางอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการของ รฟท.เพื่อลดภาระการพึ่งพางบประมาณของประเทศ เช่น การทำ PPP หรือการศึกษาแนวทางการทำ TFF ของ กทพ. เพื่อให้สามารถแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงได้
  6. การแก้ไขปัญหาสะพานสีมาธานี ให้ รฟท.จัดทำทางเลือกในการดำเนินโครงการให้ครบถ้วน สำหรับนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น ทางเลือกในการอ้อมเมืองตามแนวคิดของ MR-MAP และพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางให้ครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะส่วนที่ผ่านตัวเมืองใหญ่ ให้ รฟท.ออกแบบด้วยความรอบคอบ โดยให้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ ประกอบการพิจารณาด้วย
  7. ในการพัฒนาโครงการรถไฟสายใหม่ ให้ รฟท.ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนว่ามีปัญหาในส่วนใดหรือไม่ โดยจัดทำเป็น Checklist หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon