เช็กเลย! ไทยสมายล์เปิดทุกขั้นตอน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขึ้นเครื่องบินในยุคโควิด

ไทยสมายล์ แนะเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางในยุคโควิด

เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่หลายในปัจจุบัน สายการบินไทยสมายล์ จึงขอแนะนำข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนการขึ้นเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้

เช็คลิสต์เตรียมตัวก่อนการขึ้นเครื่องบิน ในยุคโควิด-19

1. ตรวจสอบข้อมูลและมาตรการการเดินทางเข้า-ออก แต่ละจังหวัดอย่างละเอียด ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ ก่อนเดินทาง

Advertisement

2. เตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเดินทาง
– เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐ เช่น บัตรประชาชน, พาสปอร์ต ใบขับขี่ สูติบัตร
– เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น Boarding Pass , ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฯลฯ ตามมาตรการเข้า-ออกแต่ละจังหวัด

3. แนะนำผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า สำหรับเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเอกสารตามแต่ละจังหวัด และเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนภายในสนามบิน อาทิ แสกน QR Code หรือ X-ray สัมภาระ เป็นต้น

4. ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่สนามบินจนกระทั่งออกจากสนามบินปลายทาง (ไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศทุกแบบ) รวมทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน

5. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ แนะนำผู้โดยสารเช็คอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถทำรายการได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงและภายใน 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือเช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล หากไม่มีความจำเป็นต้องโหลดสัมภาระ กรณีที่ต้องโหลดสัมภาระ ให้ติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินไทยสมายล์ ภายในเวลาที่กำหนด หรืออย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาเดินทาง

6. หากมีความจำเป็นต้องโหลดสัมภาระ ของมีค่าต่างๆ ที่ไม่ควรใส่กระเป๋าโหลด ควรนำติดตัวขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 45 นิ้ว (56 ซม. x 45 ซม. x 25 ซม. หรือ 22 นิ้ว x 18 นิ้ว x 10 นิ้ว) และน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์) กระเป๋าที่มีขนาดเกินกว่านี้จะต้องฝากเข้าใต้เครื่อง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารสุภาพสตรีสามารถนำกระเป๋าถือปกติติดตัวขึ้นเครื่องได้อีกหนึ่งชิ้น

6.1 พาวเวอร์แบงค์
– ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่ระบุจำนวน
– ความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
– ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี

6.2 ของเหลวต่างๆ เช่น ครีม น้ำหอม ชนิดละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส่วนเจลแอลกอฮอล์ สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มิลลิลิตร รวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร

6.3 วัตถุอันตราย ไฟแช็ค ไม้ขีด และของมีคม ห้ามโหลดและนำขึ้นเครื่อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

7. ขณะอยู่บนเครื่องบิน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากเดินทางระยะสั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตามนโยบายสายการบิน

8. หากการเดินทางใช้ระยะเวลานาน เช่น ไปต่างประเทศ ถอดหน้ากากเมื่อจำเป็น เฉพาะเวลารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น แล้วรีบสวมกลับทันทีที่รับประทานเสร็จ

9. เมื่อเดินทางถึงที่หมาย สำหรับการเดินทางภายในประเทศให้ลงทะเบียนการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสแกน QR Code ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด สำหรับการเดินทางต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎการเดินทางของประเทศนั้นๆ

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่ เว็บไซต์ www.thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ในเวลาทำการ, ติดต่อ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-21.00 น. และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ทั่วประเทศ (Smile Travel Agents) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image