ก.พลังงานโชว์แผนปี’65 กระตุ้นลงทุน 4 แสนล. ลดคาร์บอน-ปิโตรเคมี4ต้องเกิด

ก.พลังงานโชว์แผนปี’65 กระตุ้นลงทุน 4 แสนล. ลดคาร์บอน-ปิโตรเคมี 4 ต้องเกิด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่ทั่วโลกตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนส่งผลให้ภัยธรรมชาติเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กอปรกับความสำคัญต่อเป้าหมายการลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์จากการประชุม คอป26 และให้ความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเวทีโลก ดังนั้นแผนงานของกระทรวงพลังงานในปี 2565 นั้น ประกอบด้วย 3 ด้านสำคัญ คือ

1.การมุ่งสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติที่คำนึงถึงพลังงานสะอาดและการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่น การขับเคลื่อนสมาร์ทกริด ปลดล็อกกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าสะอาด

2.การเสริมสร้างเศรษฐกิจ อาทิ ขับเคลื่อนการลงทุนโครงการประกอบกิจการปิโตรเลียม คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 4.43 หมื่นล้านบาท การส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมี ระยะ 4 ในอีอีซี เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในปี 2565-2569 กว่า 2-3 แสนล้านบาท ส่งเสริมลงทุนต่อเนื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมูลค่ากว่า 1.43 แสนล้านบาท ส่งเสริมการลงทุนสถานีชาร์จรถไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ขยายผลการลงทุนพลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ส่งเสริมผ่านกองทุนอนุรักษ์ฯปี 2565 วงเงินกว่า 1,800 ล้านบาท

Advertisement

3.ด้านพลังงานลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดินหน้ากระจายเม็ดเงินลงทุนสู่ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานลดต้นทุนการผลิต

ส่วนของขวัญปีใหม่ 2565 ทางกระทรวงพลังงานได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ รวมมูลค่า 9.71 หมื่นล้านบาท ภายใต้มาตรการที่สำคัญ อาทิ การลดพลังงานสะอาดค่าไฟฟ้าครัวเรือนและกิจการขนาดเล็กกว่า 62 ล้านราย การตรึงค่าเอฟที ตลอดปี 2564 การตรึงราคาขายปลีก แอลพีจีสำหรับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหาร รวมถึงได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้วยการรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไมให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาสินค้าในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 รวมทั้งตรึงราคาขายปลึกก๊าซ เอ็นจีวี เพื่อช่วยเหลือผลกระทบต่อรถสาธารณะที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีอีกด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานนั้นได้เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คู่ขนานกับการช่วยเหลือสังคมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ โดยในด้านบทบาทภารกิจหลัก อาทิ จัดทำ “แผนพลังงานแห่งชาติ” มุ่งสู่เป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2050 ปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ภายในปี 2564 – 2568 ให้สะท้อนต้นทุนในการให้บริการของกิจการไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม

ส่วนด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้ผลักดันให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 205,000 ล้านบาท อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลและบริษัทในเครือมูลค่ากว่า 169,000 ล้านบาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานตามนโยบายรัฐบาลจำนวน 25,777 อัตรา รวมถึงสร้างรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมมูลค่า 34,200 ล้านบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image