ราชกิจจาฯเผยแพร่ฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล.

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ราชกิจจาฯเผยแพร่ฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.093 ล้านล.

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห?งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พรชัย ฐีระเวช ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจว่า การรายงานฐานะการเงินนี้เป็นการแสดงรายการงบการเงินของแบงก์ชาติและเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง ในการดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ ฐานะการเงินของธนาคารกลางเป็นผลจากการทำหน้าที่ตามพันธกิจ ซึ่งในแต่ละปีอาจเกิดกำไรและขาดทุน ซึ่งตัวการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นหลายปีไม่ใช่ของปีนี้ปีเดียว และหนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วโลก ตามนิยามของ IMF ที่กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินเพื่อการเปรียบเทียบและติดตามการทำนโยบายของสมาชิก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image