‘คลัง’ เผย รายได้รัฐบาลสุทธิ 3 เดือน ยังสูงกว่าประมาณการ 2.9 หมื่นล้านบาท

แฟ้มภาพ

‘คลัง’ เผย รายได้รัฐบาลสุทธิ 3 เดือน ยังสูงกว่าประมาณการ 2.9 หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 531,147 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,059,145 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 305,020 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 337,182 ล้านบาท

นายพรชัย กล่าวว่า ขณะที่ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 557,173 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 29,651 ล้านบาท หรือ 5.6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 5.6% โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่า ประมาณการ 49 ,695 ล้านบาท หรือ 13.7% และการนำส่งรายได้ของรัฐวสิาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 6,362 ล้านบาท 15.1% จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการนำส่งรายได้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สูงกว่า ประมาณการเป็นสำคัญ

นายพรชัย กล่าวว่า ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ต่ำกว่าประมาณการ 9,447 ล้านบาท ลดลง 6.6% และส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 5,384 ล้านบาท หรือ 16.5% เนื่องจากประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการออกไปรวมถึงไดมีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon