พณ.คาดปี 65 เกิดธุรกิจใหม่อีก 7.5 หมื่นราย หลังรัฐผ่อนคลายมาตรการ อสังหา-บริการ ยังโดดเด่น

พณ.คาดปี 65 เกิดธุรกิจใหม่อีก 7.5 หมื่นราย หลังรัฐผ่อนคลายมาตรการ อสังหา-บริการ ยังโดดเด่น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า เดือนธันวาคม 2564 ธุรกิจจัดตั้งใหม่ จำนวน 3,705 ราย เพิ่มขึ้น 13% เทียบเดือนธันวาคม 2563 แต่ลดลง 34% จากเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่วนมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 18,301 ล้านบาท ลดลง 32% จากธันวาคม 2563 และเพิ่ม 7.76% จากพฤศจิกายน 2564 โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็น 7% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจในภัตตาคาร/ร้านอาหาร คิดเป็น 3% โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็น 68.72% ทำให้ทั้งปี 2564 ธุรกิจจัดตั้งใหม่ จำนวน 72,958 ราย เพิ่มขึ้น 15% ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร และมีมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ปี 2564 กว่า 229,808 ล้านบาท ลดลง 5,470 ล้านบาท คิดเป็น 2.32%

นายทศพล กล่าวต่อว่า ธุรกิจเลิกกิจการเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 5,709 ราย ลดลง 5%เทียบธันวาคม 2563 แต่เพิ่ม 97% จากพฤศจิกายน 2564 โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 22,244 ล้านบาท ธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป คิดเป็น 8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็น 4% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร คิดเป็น 3% ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 4,044 ราย คิดเป็น 70.83% ส่งผลให้ทั้งปี 2564 ธุรกิจเลิกกิจการ 19,326 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 384,377 ล้านบาท ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร

นายทศพล กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2564 พบว่า ในหลายธุรกิจสอดรับกับพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ จัดตั้งใหม่ 194 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.2 เท่า และธุรกิจสร้างแม่ข่ายจัดตั้งใหม่ 439 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.7 เท่า รวมถึงนโยบายการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของภาครัฐยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ธุรกิจปลูกอ้อย จัดตั้งใหม่ 52 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 51 เท่า และธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางเกษตร มีจำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 82 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 15.4 เท่า

” การเพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนส่วนหนึ่งมาจากการระดมฉีดวัคซีนในปีที่ผ่านมา การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และหลายธุรกิจสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 70,000 – 75,000 ราย ” นายทศพล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon