ปัจจุบันมีแค่ 1,515 คน! กรอ. ร่วมมือ มธ. เร่งปั้นบุคลากรซีเอสอาร์โรงงาน

ปัจจุบันมีแค่ 1,515 คน! กรอ. ร่วมมือ มธ. เร่งปั้นบุคลากรซีเอสอาร์โรงงาน

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันสร้างบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (ซีเอสอาร์) รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบระยะเวลา 5 ปี

กรอ. มีภารกิจหลักที่สำคัญในการกำกับ ดูแล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้สถานประกอบการนำหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเติบโต และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ซึ่ง กรอ. ได้มีการผลักดันงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 โดยได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐาน CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนอันเป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน โดยปัจจุบันได้มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานแล้ว จำนวน 1,515 ราย

สำหรับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา (Development Studies) ที่มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก กรอ. ให้เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคอุตสาหกรรมในด้านอื่น ๆ ร่วมกับ กรอ. มาอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon