กรุงไทย ออกสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม ดอกเบี้ยคงที่ 3%-สินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

กรุงไทย ผนึก กนอ. จัดสินเชื่อเอสเอ็มอีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความยั่งยืน

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่พันธกิจใหม่ “To empower better life for all Thais” ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Open Digital Platform เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่ม ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ โดยยึดหลัก ESG คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกมิติของการดำเนินธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่ต้องปรับตัว เพื่อก้าวให้ทันกระแสโลก

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือระบบจัดการของเสีย ช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG ของรัฐบาล เป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายกิตติพัฒน์ กล่าวว่า ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจ อาทิ สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop ให้วงเงินสูง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ฟรีดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก สินเชื่อ Robotic and Automation เพิ่มยอดผลิตได้ดังใจด้วยระบบอัตโนมัติ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อรักกันยาวๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 % ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เป็นต้น โดยความร่วมมือเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

Advertisement

นอกจากนี้ ธนาคารยังเปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสเป็นคู่ค้าในการพัฒนาธุรกิจ ขยายเครือข่ายการค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างกันให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกับกนอ.ในครั้งนี้ จะตอกย้ำจุดยืนของธนาคารที่พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างทุกธุรกิจ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยและช่วยให้ภาคเศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่ง ก้าวผ่านวิกฤติ โดยกรุงไทยพร้อมเคียงข้างเอสเอ็มอีไทย สู่ความยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image