“สินมั่นคง” ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว ยันระหว่างนี้ยังดูแลลูกค้าปกติ

“สินมั่นคง” ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว ยันระหว่างนี้ยังดูแลลูกค้าปกติ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลลัมละลายกลางของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิงประกันภัย (“สำนักงาน กปก.” ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วัธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย
พ .ส.2565 เมื่อวันที่ 12 เมบายน 2565 ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย

ต่อมา คณะกรรมการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” ได้พิจารณาและมีมคิเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พื้นฟูกิจการต่อสำนักงานคปก. บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อหาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน ดปก. เมื่อวันที่25 เมษายน 2565 นั้น

ภายหลังจากที่สำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤมภาคม 2565 สำนักงานคปก. จึงได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทฯ ต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ต่อศาลสัมละลายกลางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ไห้รับหนังสือดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในวันที่ 17 พฤมภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว ไดยบริษัทฯ ขอชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1.บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
2. บริษัทฯ เสนอบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน
3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องดัน ได้แก่

3.1 การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระคมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และเหรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนใขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

3.3 การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการคำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาการะหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่คิดเชื้อไวรัสโคโรน1 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการที่มีกฎหมายรองรับและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและกาคบังคับ ประกันอัคีภัย ประกันภัยบ็ดเตล็ด และประกันชนส่งทางทะเล

โดยบริษัทฯ จะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายด่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำเนินธุรกิจตามทางการค้ำปกติ

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเดิมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon