‘มหาดไทย’ เลื่อนเก็บภาษีที่ดิน 100% อีก 3 เดือน บรรเทาความเดือดร้อนธุรกิจ-ปชช.

แฟ้มภาพ

‘มหาดไทย’ เลื่อนเก็บภาษีที่ดิน 100% อีก 3 เดือน บรรเทาความเดือดร้อนธุรกิจ-ปชช.

วันที่ 23 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยมีใจความว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษี มีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน

1.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายใน เดือนกรกฎาคม 2565

2.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้

งวดที่หนึ่ง จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 งวดที่สาม จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

3.ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายใน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

4.ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

ส่วนแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ

1.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี หรือขยายกำหนดเวลา ชำระภาษีจากเดือนเมษายนเป็นเดือนพฤษภาคม 2565 หากผู้เสียภาษีชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว

ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษี

1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถอนคืนเงินรายรับในลักษณะ ของลาภมิควรได้ ตามข้อ 94 และข้อ 96 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อมารับเงินที่ชำระเป็นค่าเบี้ยและเงินเพิ่มคืนภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ตามมาตรา 53 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยาย กำหนดเวลาชำระภาษีเกินกว่าที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ เช่น ขยายจากเดือนเมษายนเป็นเดือนสิงหาคม เป็นต้น ให้กำหนดเวลาชำระภาษีเป็นไปไปตามกรอบระยะเวลาที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นขยาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มายาวนานถึง 2 ปี ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอย่างน้อย 1-2 ปี รัฐบาลควรจะออกมาตรการมาบรรเทา

โดยที่ผ่านมาภาคธุรกิจทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด ล่าสุดคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ลดความเดือดร้อนจากภาษีที่ดินเก็บ 100% ให้กับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

ในระยะเร่งด่วนขอให้ผู้ที่ค้างชำระภาษีผ่อนชำระได้ 1 ปี โดยไม่มีเบี้ยปรับ ในระยะถัดไปขอให้เก็บหรือลดอัตราการจัดเก็บเป็นขั้นบันได เช่น ในปี 2566 ลด 75% ปี 2567 ลด 50% และปี 2568 ลด 25%

ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีที่ดิน พร้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางใดที่จะแบ่งเบาภาระประชาชนได้ เพราะภาษีที่ดินเป็นรายได้ของท้องถิ่นที่จะนำรายได้จากภาษีดังกล่าวไปพัฒนาพื้นที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon