‘ไวส์ โลจิสติกส์’ คว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนไทย “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

‘ไวส์ โลจิสติกส์’ คว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนไทย “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

WICE คว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่การดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD)

สำหรับปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 85ถือเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินแสดให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยในครั้งนี้ WICE ได้รับคะแนนการประเมินสูงกว่า 90% ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image