โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร” เป็น บอร์ดกสทช.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร เป็นบอร์ดกสทช.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวม 5 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 เมษายน 2565 นั้น โดยที่ยังมีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่อีกสองตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ก) ด้านกฎหมาย)ประธานวุฒิสภาจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่
22 ตุลาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image