เฟ้นธุรกิจเพื่อสังคม 25 กิจการ เข้า DIPROM HEROES ปี 2 สร้างเครือข่าย-เข้าถึงแหล่งทุน

เฟ้นธุรกิจเพื่อสังคม 25 กิจการ เข้า DIPROM HEROES ปี 2 สร้างเครือข่ายพันธมิตร-เข้าถึงแหล่งทุน

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแนวนโยบาย “Thailand 4.0” และ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการต่อสู้ทางธุรกิจ ได้เดินหน้าตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เน้นให้กระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่สร้างอุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม หรือ DIPROM HEROES ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ (Incubation) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สำหรับ โครงการ DIPROM HEROES เป็นความตั้งใจของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาชุมชนตามนโยบาย 4 มิติ ที่ ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ไว้ซึ่งให้ความสำคัญกับความสำเร็จทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การดูแลชุมชนโดยรอบโรงงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทั้งด้านแหล่งทุน และช่องทางการตลาด อันเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม จะจัดอบรมผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาร่วมโครงการ “Strengthening SE : เมื่อความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ” แล้วจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 25 กิจการ เท่านั้น ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่กระบวนการ Good Business Program และกระบวนการ Co-creation and Consultation ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมให้ได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจจากวิทยากร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างเครือข่ายองค์กรพันธมิตร และพร้อมนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งทุนต่อไป

Advertisement

ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ยังได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่ม BCG Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย 4 มิติ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน อาทิ กลุ่มวัสดุชีวภาพ การอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากกลุ่มสินค้าเหล่านี้สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นมาก และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะสูงมากขึ้น ทำให้ความเจริญกระจายได้ทั่วถึง อีกทั้ง ยังส่งผลต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม คาดว่าโครงการ DIPROM HEROES จะเป็นการจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมทุกกิจการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างความร่วมมือกันสร้างเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และนำความเจริญเข้ามาสู่ชุมชนเป็นผู้นำทางธุรกิจที่สำคัญของ “โมเดลการพัฒนาชุมชนดีพร้อม” อันเป็นหัวใจสำคัญของการทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปี 2566 ที่จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในชุมชนโดยภาพรวม เกิดการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนเกิดการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแนวนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย เริ่มด้วยผู้ประกอบการมีความรู้ดี ชุมชนมีรายได้ดี เศรษฐกิจโดยรวมก็จะดีตาม

 

 

ข่าวน่าสนใจอื่น:

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image