5 ล้านคนเช็กเลย วิธีการ-ช่องทางยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เริ่มแล้ววันนี้ ในการตรวจสิทธิการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้น มีผู้ผ่านการลงทะเบียนและได้รับสิทธิทั้งสิ้น 14.59 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการปกครองจำนวน 19.64 ล้านราย ทำให้มีผู้ไม่ผ่านจำนวน 5.05 ล้านราย

โดยประกาศผลการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
https://welfare.mof.go.th

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 62 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.thได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

Advertisement

2. อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

โดยผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ประสงค์ยื่นอุทธรณ์แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนก่อนดาเนินการยื่นอุทธรณ์

-กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นอุทธรณ์ ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นอุทธรณ์แทนตนเองได้
โดยจะต้องมีเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ดังนี้

-หากผู้ยื่นอุทธรณ์ประสงค์ขอเอกสารยืนยันการอุทธรณ์ สามารถขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนพิมพ์ให้ได้ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สิน ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสาร
เพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

-หลังจากผู้ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องดําเนินการ ขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติด้วยตนเองและจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการอุทธรณ์ 20 มิถุนายน 2566 และเริ่มใช้สิทธิในบัตรได้ 1 กรกฎาคม 2566

 

อ่านข่าว

เริ่มแล้วเช้านี้!! เช็กสิทธิบัตรคนจน ผ่าน 2 เว็บไซต์หลัก-3 แบงก์รัฐ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image