เปิดราคาอ้อยขั้นต้น ชาวไร่รับตันละเท่าไหร่ จ่ายเมื่อไหร่ เช็กเลย

ครม.เคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิต 2565/66 ชาวไร่รับตันละเท่าไหร่ จ่ายเมื่อไหร่ เช็กเลย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/66 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อยราคาเดียวกันในอัตรา 1,080 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อย เท่ากับ 64.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น 462.86 บาทต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อที่ชาวไร่อ้อยจะได้นำเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก การบำรุงรักษาอ้อย และการดำรงชีพต่อไป

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ปี 2565/66 แล้ว สอน. จะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้และโรงงานน้ำตาลจะได้จ่ายค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/66 เป็นไปตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้

ในส่วนประเด็นข้อพิพาทกรณีน้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างประเทศไทยกับบราซิลนั้นไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น ดังนั้น การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/66 จึงไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด แต่เป็นการรักษาประโยชน์ให้กับชาวไร่อ้อย รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย

Advertisement

 

อ่านข่าวน่าสนใจ:

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image