เกาะติดงานวิจัยด้าน บีซีจี สู่เป้าหมายสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศ

เกาะติดงานวิจัยด้าน บีซีจี สู่เป้าหมายสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า BCG (Frontier BCG) และนักวิเคราะห์ บพค. จัดงานประชุมนำเสนอผลงานและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนากำลังคนด้าน Frontier BCG เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และสร้างกลไกการสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งของนักวิจัยของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานย่อย N36 การวิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG ของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บพค. ในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากหลายสถาบันทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงทิศทางในการขับเคลื่อนแผนงานการวิจัยขั้นแนวหน้าด้าน Frontier BCG ซึ่งมุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์จำเพาะบุคคล (Personalized Medicine) อาหารแห่งอนาคต (Future Food) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้าน Personalized Medicine นั้น บพค. ให้ความสำคัญกับการวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน หรือรักษาโรคอย่างแม่นยำหรือจำเพาะบุคคล (Precision/Personalized Medicine)

ด้าน Future Food ให้ความสำคัญกับการวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของโปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins) ที่มีคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเซลล์เพาะเลี้ยง (Cell-based proteins) จากพืช (Plant-based proteins) จากจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Microorganism-based proteins) และส่วนประกอบของอาหาร (Food ingredient) เพื่อเพิ่มคุณค่าของอาหาร ด้าน Climate Change ให้ความสำคัญกับการสร้างเทคโนโลยีด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net Zero) และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage/CCUS) โดย บพค. สนับสนุนการสร้างกำลังคนที่จำเป็นในการขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง 3 ด้านนี้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคี อันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนอีกด้วย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image