ชู บีซีจี โมเดล ดันท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ยกระดับศก.ไทย

ชู บีซีจี โมเดล ดันท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ยกระดับศก.ไทย

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดําเนินงานโครงการ “การยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ผ่าน บพข. รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย

1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนล้านนา โดย ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.การพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. แพลตฟอร์มไทยเวลเนสเพื่อยกระดับระบบนิเวศน์ทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการเวลเนส โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ5. การพัฒนาต้นแบบการบริการสปาเพื่อสุขภาพด้วยศาสตร์ภูมิปัญญาไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมสปาล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทุนทางสังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติกลายเป็นฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สร้างความได้เปรียบของการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 4 ของยุทธศาสตร์ BCG Model ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร้างคุณค่าด้วยการองค์ความรู้และนวัตกรรม ต่อความสำคัญดังกล่าว แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปี 2566 – 2570 โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ และ แผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบาย (F5) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นคุณค่า สร้างความยังยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ จึงกำหนดให้มีการวิจัยในประเด็นนี้

Advertisement

พร้อมกำหนดเป้าหมาย ไว้ 3 ข้อ คือ 1.นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มาเที่ยวในประเทศไทยที่มาเยือนซ้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG 2. รายได้จากการท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG 3. ท้องถิ่น/ ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทำให้เกิดการท่องเที่ยวคุณค่าสูง โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image