ชูวิจัยเรียนรู้ สร้างคน พัฒนารถไฟฟ้ารางเบา จ.ขอนแก่น

ชูวิจัยเรียนรู้ สร้างคน พัฒนารถไฟฟ้ารางเบา จ.ขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 3 โครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการ การพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง (National Postdoctoral/ Postgraduate System of Thailand) 2. โครงการ รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล 3. โครงการ การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว.  กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริม ววน. ว่า เป็นโอกาสดี ที่ สกสว. และ บพค. ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) และนักวิจัยโครงการ ซึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาและความไม่เข้าใจในบางเรื่อง ของแผนงานพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง ของแผนงานย่อยพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน ในส่วนนี้ สกสว.ได้อธิบาย และ พร้อมเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบแผนงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน

นอกจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมลงพื้นที่ ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ ที่นักวิจัยโครงการ รวมถึง สกสว.และ บพค. นำกลับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินงานด้านบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิพลมากขึ้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image