บอร์ดกองทุนวิจัย อนุมัติงบยกระดับธุรกิจชุมชน 920 ล้านบาท

บอร์ดกองทุนวิจัย อนุมัติงบยกระดับธุรกิจชุมชน 920 ล้านบาท

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการการพัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน ภายใต้แผนงานสำคัญตามจุดมุ่งเน้นของนโยบายเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนหรือท้องถิ่นมากขึ้น เสนอโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จำนวน 920 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (พ.ศ.2567-2670) ให้เป็นโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปี (Multi-year Promised Grant)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย เป็นประเด็นสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เกิดผลผลิตที่จำเพาะเจาะจง มีผลกระทบสูง แสดงผู้ได้ประโยชน์จำนวนมากอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 6,000 ราย และกระจายรายได้สองมิติ คือเน้นการใช้วัตถุดิบและการจ้างงานในพื้นที่ ทำให้หนี้สินลดลง เกิดพื้นที่เศรษฐกิจบนฐานทุนวัฒนธรรม และสร้างนักจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยมีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 25 พื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสาน บพท.เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 3 ในการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางของ บพท. โดยทำงานหนุนเสริมกันและลดความซ้ำซ้อนของโครงการ รวมถึงเพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์ในการบูรณาการโครงการไว้ในการรายงานผลรายปี เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พยายามหนุนเสริมการทำงานแบบบูรณาการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อนของกองทุนส่งเสริม ววน.แบบสมดุลให้กับหน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยงานสนับสนุนนโยบายแก่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (อววน.) หน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน จำนวน 10,464.3855 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณขอให้ติดตามรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือน เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบการชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งงบดังกล่าวน่าจะสามารถทำงานได้ถึงปลายเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้ ขอให้จัดทำคำของบประมาณปี 2567 อีกครั้ง และส่งคำของบประมาณภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยประสาน สอวช.นำเสนอต่อที่ประชุมสภานโยบายฯเพื่อยืนยันแผนงาน แผนเงิน และงบประมาณปี 2567 อีกครั้งก่อนยื่นคำของบประมาณ

Advertisement

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดกรอบงบประมาณรายยุทธศาสตร์ และรายแผนงานสำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2568 และกรอบงบประมาณรายยุทธศาสตร์และรายแผนงานที่สอดคล้องกับเส้นทางผลกระทบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน ววน.ของประเทศ จำนวน 4.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3.7 หมื่นล้านบาท (รวมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์) และงบประมาณโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 พันล้านบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image