อัตราภาษีน้ำมันใหม่บังคับใช้เรียบร้อย 20 ก.ย.ประเดิม ‘ดีเซล’ ลด 2 บาท เหลือลิตรละ 29.94

วันนี้วันแรก ‘ดีเซล’ ลดทีเดียว 2 บาท เหลือลิตรละ 29.94 อัตราภาษีน้ำมันใหม่บังคับใช้เรียบร้อย

จากกรณีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนด้วยการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 2.50 บาทต่อลิตร (สัดส่วนไบโอดีเซล 0.005-4%) เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มต้นแต่วันที่ 20 กันยายน-31 ธันวาคม 2566

โดยน้ำมันดีเซลปัจจุบันมีสัดส่วน ไบโอดีเซล 7% หรือ บี7 ทำให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ 5.99 บาทต่อลิตร ได้ภาษีสรรพสามิตลง 2.32 บาท จะเหลือจัดเก็บที่ 3.67 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีที่ลดลงดังกล่าวจะนำมาลดราคาดีเซลลง 2 บาท จาก 31.94 บาทต่อลิตร เหลือ 29.94 บาทต่อลิตร (ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนเป็นต้นไป นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

Advertisement

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35) พ.ศ.2566 ลงนามโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยระบุเหตุผลแนบท้ายว่า โดยที่น้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนในภาคธุรกิจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ตามตาราง)

ข้อ 3 ข้อ ให้ยกเลิกความใน (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 3 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ตามตาราง)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image