‘อาเซียน’ รุกพัฒนาศก.’67 ตั้งเป้าเชื่อมการค้าดิจิทัล-เศรษฐกิจ ชงระดับรัฐมนตรี ไฟเขียวมี.ค.นี้

‘อาเซียน’ รุกพัฒนาศก.’67 ตั้งเป้าเชื่อมการค้าดิจิทัล-เศรษฐกิจ ชงระดับรัฐมนตรี ไฟเขียวมี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM) ครั้งที่ 1/55 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ อาเซียนเตรียมชูยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ ภายใต้สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียน โดยจะเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคมนี้ ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

นายธัชชญาน์พล กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์แรก เน้นเสริมสร้างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคกับห่วงโซ่อุปทานโลก ผ่าน 4 โครงการ อาทิ เร่งรัดการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ให้มีผลใช้บังคับภายในปีนี้ และเตรียมการยกระดับความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียนให้พร้อมกับการค้ายุคใหม่ และเพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการส่งออกไปตลาดจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มากขึ้น

Advertisement

ขณะที่อีก 4 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอง จะช่วยนำร่องการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยอาเซียนจะปรับปรุงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้เป็นรูปแบบใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงแพลตฟอร์มทางการค้าใหม่ๆ เข้ากับระบบปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้น อีกทั้งจะจัดทำแผนงานเรื่องมาตรฐานการค้าดิจิทัลของอาเซียน และหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวที่สามารถเทียบเคียงและยอมรับร่วมกันได้ในอาเซียน

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน จะมี 6 โครงการ อาทิ การจัดทำแนวทางการลดผลกระทบการเผาซากพืชผลทางการเกษตรของอาเซียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศในภูมิภาค รวมทั้งจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกด้วยการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image