จอดป้ายประชาชื่น : พลังงานต้องมั่นคง

จอดป้ายประชาชื่น : พลังงานต้องมั่นคง ปี2567 นอกจากการบริหารราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ปี 2567 นอกจากการบริหารราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาแก๊สหุงต้ม และราคาค่าไฟฟ้าของรัฐบาลแล้ว ยังมีอีกเรื่องท้าทายกว่าให้รัฐบาล กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ต้องเร่งหาทางออกให้เร็วที่สุด นั่นคือ การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ และการรักษาระดับผลิตปิโตรเลียมให้ได้ปริมาณตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้

เพื่อทดแทนแหล่งก๊าซธรรมชาติปัจจุบันที่มีการขุดเจาะมาแล้วหลายสิบปี ทำให้ปริมาณสำรองลดน้อยลงทุกปี

ความมั่นคงแรก การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ 25 ในแปลงพื้นที่บนบก รายละเอียดของการกำหนดพื้นที่สำหรับเปิดให้ยื่นขอสิทธิเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และขั้นตอนการยื่นคำขอเข้าใช้พื้นที่ให้มีความชัดเจน อาทิ การดำเนินกิจกรรมบนบกที่บางแปลงสัมปทานจำเป็นต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำการสำรวจ หรือผลิตในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นิคมสร้างตนเอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั้งนี้ รองรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก หรือ Bidding round รอบ 25 ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานมีแผนจะเสนอรัฐบาลชุดนี้เพื่อดำเนินการต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างรายได้และกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น

ความมั่นคงสอง การเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลกับรัฐบาลประเทศกัมพูชา สร้างความตกลงระหว่างประเทศเรื่องผลประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

Advertisement

ความมั่นคงสาม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องดำเนินการเร่งติดตามกำกับดูแลการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ ให้กลับมาผลิตในปริมาณที่กำหนดไว้ตามแผนงานโดยเร็วที่สุด

ความมั่นคงสุดท้าย คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) เป็นอีกงานหนึ่งที่กรมจะผลักดันให้เห็นผลมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.2065 โดยขณะนี้ได้มีโครงการนำร่องด้านการกักเก็บ Co2 ในพื้นที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ และจำเป็นจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้มีความชัดเจน รวมทั้งอาจต้องมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหามาตรการจูงใจด้านการค้าและการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แม้ว่าภารกิจสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานจะไม่อาจสำเร็จลุล่วงทุกขั้นตอนภายในเวลาเพียงปีเดียว

แต่หากสร้างความชัดเจนและกำหนดทิศทาง กรอบความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ จะช่วยให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนโครงการต่างๆ เดินหน้ารวดเร็ว สร้างความต่อเนื่องจากการผลิตปิโตรเลียมในอนาคต

เพื่อพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image