ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศรายชื่อ บริษัทดัง ยกเลิก”กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 6/2560 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระบุว่าโดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้ นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในราชกิจจานุเบกษา เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลิกตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ดังต่อไปนี้
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นวนคร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 383/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 44/2534 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ไบโอกรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 63/2538 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มบริษัทบี.กริม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 107/2541 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานซิงเกอร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 432/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 34/2539 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทเครือโจตันในประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ทะเบียนเลขที่ 71/2541 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุธยาพันธบัตร 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 10/2544 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติสินไพบูลย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 3/2547 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 65/2535 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 34/2540 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 31/2539 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียน เลขที่ 4/2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : แอปเปิล ปาร์ค จิตวิญญาณของ”สตีฟ จ็อบส์”
บทความถัดไปครม.เห็นชอบร่างแก้ไขกม.การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้พ้นจากราชการ