สำรวจพบคนอายุน้อยทำงานไม่ตรงสายกว่า60%

ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่ เรื่อง “ความไม่สอดคล้องกันในตลาดแรงงานไทย” ว่า จากงานวิจัยที่สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) และข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พบว่าแรงงานที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทำงานไม่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา และทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า 37-38 ปีลงมา พบว่าทำงานไม่ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษาประมาณ 60% และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อค่าจ้างที่จะได้รับน้อยลงด้วย

ดร.ศศิวิมล กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานทำงานไม่ตรงกับสาขาฯ มาจากปัจจัยหลักๆ ประกอบด้วยการลงทุนด้านการศึกษา มีมูลค่าคิดเป็น 5-6% ของจีดีพี หรืออยู่ในอันดับ 1 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนด้านการศึกษาในอาเซียน การวางงบประมาณด้านการศึกษาสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และนโยบายภาครัฐ ที่ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและนโยบายเงินเดือนขั้นต่ำของวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ดังนั้นเมื่อคนสำเร็จการศึกษามีมากกว่าความต้องการแรงงาน จะส่งผลกระทบกับตลาดแรงงานระดับอุดมศึกษาโดยตรง เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลในตลาดแรงงาน

“จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านกว่าคน แบ่งเป็น การทำงานตรงสาขาฯ ประมาณ 1 ล้านกว่าคน หรือคิดเป็น 34% ขณะที่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ทำงานสาขาอื่นมีมากกว่า อยู่ที่ประมาณ 1.2-1.3 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากเกิดความไม่สมดุลแล้ว ยังทำให้ได้รับค่างจ้างต่ำกว่าด้วย เมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงานตรงสาขาฯ” ดร.ศศิวิมลกล่าว

ดร.ศศิวิมลกล่าวว่า เพราะฉะนั้นภาครัฐจะต้องพิจารณากำหนดค่าจ้างจากทักษะและความสามารถของแรงงาน มากกว่าพิจารณาจากระดับการศึกษาเพียงประการเดียว ประกอบกับควรจะสนับสนุนการศึกษาในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการหางานที่ตรงตามสาขาที่เรียน โดยเฉพาะการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นตัววัดการใช้นวัตกรรม และการยกขีดความสามารถของประเทศ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image