ครู 5 ปีเฮ!!ไม่ต้องสอบ ‘ตั๋ว’ เริ่มสอบหลักสูตร4 ปี ดีเดย์ ปี’66

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่…) พ.ศ.2561 โดยปรับให้ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติตนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ อาทิ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ ขณะที่ในด้านประสบการณ์วิชาชีพจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ฯลฯ 2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และ3.มาตรฐานการปฏิบัติตน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือกรณีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเดิมคณะกรรมการคุรุสภา เคยมีมติให้นักศึกษาที่เข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ต้องสอบเพื่อขอรับในอนุญาตฯ โดยจะมีการสอบครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 แต่ขณะนี้จะมีการปรับมาใช้หลักสูตร 4 ปี ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรจะเริ่มสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ กับผู้ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี เป็นต้นไป ซึ่งเท่ากับว่า จะเริ่มสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ครั้งแรกในปีการศึกษา 2566 ส่วนผู้ที่เรียนในหลักสูตร 5 ปี ก็ให้รับใบอนุญาตฯ อัตโนมัติเช่นเดิม” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านการสอบ เพราะเห็นว่า หลักสูตรผลิตครู 5 ปี มีกระบวนการจัดการสอน การประเมินผู้เรียนที่เข้มข้น สามารถนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อรับใบอนุญาตฯ ได้เช่นเดิม และเห็นว่า เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านมาใช้หลักสูตร 4 ปี จึงควรเริ่มสอบกับผู้ที่เรียนในหลักสูตร 4 ปีเลย ซึ่งหากจะดำเนินการเช่นนั้น ทางคุรุสภาจะต้องไป ประกาศหลักเกณฑ์ ให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตร 5 ปี ใช้ผลประเมินจากสถาบันผู้ผลิต ขอรับใบอนุญาตฯ ได้ จากนั้นทางคุรุสภาจะมาจัดทำระบบการสอบเพื่อให้มีความพร้อมต่อไป

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปรับมาใช้หลักสูตร 4 ปีทุกแห่งแล้ว อยู่ระหว่างการปรับหลักสูตร ซึ่งได้มีการยกร่างปรับหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)1ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ซึ่งเตรียมจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเมื่อกกอ.เห็นชอบแล้ว จะเหลือเวลาให้มหาวิทยาลัยไปปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง สามารถรับสมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ตั้งแต่รอบ 2 เป็นต้นไปได้ทันแน่นอน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image