ด่วน!! สนช.ผ่านวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ….

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ…. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 160 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากนั้นจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาปฐมวัย พ.ศ…. อาทิ การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มี “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ

กำหนดให้มีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น 4 ช่วง ครอบคลุมตั้งแต่ 1.ช่วงก่อนคลอด หรือทารกในครรภ์มารดา 2.ช่วงแรกเกิด ถึงก่อนอายุสามปีบริบูรณ์ หรือช่วงวัยเด็กเล็ก 3.ช่วงอายุ 3-6 ปี หรือช่วงเด็กก่อนวัยเรียน หรือช่วงวัยอนุบาล 4.ช่วงอายุ 6-8 ปี หรือช่วงวัยรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปีที่ 1-2

กำหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ โดยให้อยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากการล่วงละเมิดไม่ว่าในทางใด ให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาที่ดีสมวัย สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึมซาบสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

Advertisement

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีสวัสดิการแก่หญิงมีครรภ์ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม เป็นต้น

อ่าน เล็งชงร่าง พ.ร.บ.เด็กปฐมวัยเข้า สนช. รอง ปธ.กอปศ.ชี้ช่วยลดเหลื่อมล้ำ-เพิ่มคุณภาพเด็กไทย

อ่าน กอปศ.เคาะร่าง พ.ร.บ.ปฐมวัย ห้ามสอบเด็กป.1-2 ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image